KSU Live Chat

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

Published on: 19 July 2021 Category: E-learning

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

READ MORE
การขอสร้างวิชาใน lms มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Published on: 19 July 2021 Category: Moodle

การขอสร้างวิชาใน lms มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

READ MORE


การใช้งาน Microsoft Team สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Published on: 19 July 2021 Category: Microsoft Team

การใช้งาน Microsoft Team สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

READ MORE


การใช้งาน google classroom สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Published on: 19 July 2021 Category: Google classroom

การใช้งาน google classroom สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

READ MORE


การใช้งานระบบ E-learning สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Published on: 19 July 2021 Category: Moodle

การใช้งานระบบ E-learning สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

READ MORE


Google Classroom คืออะไร?

Published on: 03 May 2021 Category: Google classroom

เป็น LMS ที่ใช้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นของ Google มีกำหนดระยะเวลา ตั้งเวลาการนำเสนอ สามารถเพิ่มเนื้อหา ไฟล์ มัลติมีเดียร์ ลิ๊งค์ที่น่าสนใจ มีการประชุมออนไลน์เป็นการสื่อสารแบบสองทาง กระดานข่าว การมอบหมาย และจัดทำข้อสอบ คิดคะแนนและสามารถส่งออกไฟล์ข้อมูลคะแนนมาปรับปรุงตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยได้

READ MORE


การเตรียมตัวการเรียนการสอนออนไลน์?

Published on: 03 May 2021 Category: E-learning

มี 3 ส่วน 1.ส่วนของ ผู้สอน 2.ส่วนของ เครื่องมือ แบบออกเป็น 2 ด้าน 2.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 2.2 ด้านการสอน 3.ส่วนของ ผู้เรียน

READ MORE


Moodle คือ อะไร?

Published on: 03 May 2021 Category: Moodle

เป็น LMS ที่ใช้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ เป็น Open source มีกำหนดระยะเวลา ตั้งเวลาการนำเสนอ สามารถเพิ่มเนื้อหา ไฟล์ มัลติมีเดียร์ ลิ๊งค์ที่น่าสนใจ มีกระดานข่าว การมอบหมาย และจัดทำข้อสอบ คิดคะแนนและสามารถส่งออกไฟล์ข้อมูลคะแนนมาปรับปรุงตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยได้

READ MORE


Micro soft Team คืออะไร?

Published on: 03 May 2021 Category: Microsoft Team

เป็น LMS ที่ใช้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ เป็น Open source มีกำหนดระยะเวลา ตั้งเวลาการนำเสนอ สามารถเพิ่มเนื้อหา ไฟล์ มัลติมีเดียร์ ลิ๊งค์ที่น่าสนใจ มีการประชุมออนไลน์เป็นการสื่อสารแบบสองทาง กระดานข่าว การมอบหมาย และจัดทำข้อสอบ คิดคะแนนและสามารถส่งออกไฟล์ข้อมูลคะแนนมาปรับปรุงตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยได้

READ MORE