สถิติผู้ใช้บริการ ARET  2023-11-30 11:24:20


มีผู้ใช้งาน

ไม่มีผู้ใช้งาน

ปรับปรุง
  : นักศึกษาที่มาใช้บริการทั้งหมด = 227512 คน
            สถิติรายปี

ผู้รับผิดชอบ นายศาสตรา มุลวิไล ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

++